عایق های نانویی رنگی رطوبتی و حرارتی

جدول میزان مصرف محصولات

لیست قیمت

میزان مصرف عایق نانو مولتیزو روی سطوح مختلف

ردیف

محل اجرا روش اول به ازای هر متر روش دوم به ازای هر متر(ناصاف)

۱

سرویس بهداشتی (نوساز) سفید ۵۰۰ گرم ۵۰۰گرم دو جزئی ۴۰۰ گرم سفید

۲

پشت بام بتن (نوساز) ۶۰۰ گرم سفید ۵۰۰گرم دو جزئی ۵۰۰گرم سفید

۳

پشت بام بتن (موزائیک) ۱۰۰ گرم کریستالی غلیظ برای بند کشی و ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم  رقیق روی سطح ۴۰۰ گرم سفید

۴

پشت بام ایزوگام فویل دار ۵۵۰ گرم سفید

۵

نمای سیمان نرمه ۳۵۰ گرم سفید

۶

نمای سنگی

۱۰۰ گرم کریستالی غلیظ برای بند کشی و ۲۰۰گرم رقیق روی سطح

۷ سرویس بهداشتی (سرامیک) ۱۰۰ گرم کریستالی غلیظ برای بند کشی و ۲۰۰گرم رقیق روی سطح

۸

پشت بام قیرگونی ۱کیلوگرم سفید
۹ کف پارکینگ ۶۰۰ گرم تا ۱کیلوگرم سفید

۵۰۰گرم دو جزئی ۴۰۰گرم سفید