قبلی
بعدی

عایقکاری بی رنگ

محصولی جهت آببندی و ضدآب نمودن سطوح سنگی و سرامیکی

عایق نانو بی رنگ مولتیزو به دو صورت غلیظ و رقیق میباشد.

که به ترتیب برای بند کشی و روی سطح مورد نظر استفاده شده و سطح را بدون تغییر در ظاهرش عایق کاری و آب بند مینماید.

روش اجرا به دین ترتیب هست که ابتدا مواد کریستالی غلیظ را بدون ترکیب با آب روی بند کشی ها و گوشه های کار با قلم کشیده و یک روز صبر میکنیم تا خشک شود.

درمرحله بعد عایق کریستالی رقیق را با 100% حجم خودش با آب ، کاملا ترکیب کرده و در دو نوبت به فاصله زمانی 8-12 ساعت بر روی سطح پاشیده و با جارو ، مواد را بر روی سطح پخش میکنیم.

پس از خشک شدن ، سطح مورد نظر کاملا عایقکاری خواهد شد و به زیبایی سطح خللی وارد نمیکند

از نانو عایق مولتیزو برای آببندی و عایق کاری سطوحی مانند سرامیک ، سنگ ، کاشی ، موزاییک و هر سطحی که بخواهید بدون تخریب ایزوله کنید ، استفاده میشود.